Partnerët & Bashkëpunëtorët

Av. IDLIR TIVARI – Partner

Lindur më 10 maj 1984 në Durrës. Ushtron profesionin e juristit duke filluar nga 2010 dhe atë të avokatit duke filluar prej Tetorit të vitit 2011. Është diplomuar jurist në Fakultetin e Shkencave Juridike në Tiranë.
Gjatë karrierës së tij si jurist ka kryer një sërë praktikash ligjore brënda dhe jashtë vendit. Fushat e praktikes ku eshte fokusuar, e drejtë penale, e drejtë familjare, e drejtë kushtetuese, e drejtë administrative etj. Av. Idlir Tivari zotëron katër gjuhë të huaja, Anglisht, Italisht, Turqisht dhe Frëngjisht.

Av. ELDA HAREÇARI – Partner

Lindur më 16 qershor 1986 në Durrës. Ushtron profesionin e juristes duke filluar nga 2010 dhe atë të avokates duke filluar prej Tetorit të vitit 2011. Është diplomuar juriste në Fakultetin e Shkencave Juridike në Tiranë. Fushat e praktikës ku është fokusuar, e drejtë tregtare, e drejtë tatimore, falimenti, konkurrenca, sigurime shoqërore, pronësisë intelektuale dhe industriale, e drejta e detit, konfliktet gjyqësore. Av. Hareçari zotëron tre gjuhë të huaja, Anglisht, Italisht dhe Spanjisht.

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

Aktualitet

Heqja e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsi - Espulso)
Keni marrë Dekret dëbimi (espulsione) dhe nuk i njihni të drejtat tuaja?
Studio Ligjore “TIVARI” e njohur nga Institucionet Shqiptare dhe Ndërkombëtare ofron ndihmë ligjore (Avokatore) në zgjidhjen e çështjes suaj brenda një afati të shkurtër duke ju dhënë një zgjidhje efektive.
Opinion Ligjor
Çfarë janë Ndërmarrjet e Fondeve të Investimeve (ISK)?
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 237, datë 18.2.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë"
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 236, datë 18.2.2010 - "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 192, datë 3.12.2009 - "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit me anë të masave parandaluese mbi pronën"
Opinion Ligjor
Ligji Nr.10 228, datë 4.2.2010 - Ndryshimet e fundit në Ligjin për Tatimin